559

خونه تمیز

وسایل پذیرایی آماده

لباسا اتو کشیده حاضر

بوی نرگس پیچیده

من نیمه حاضر

منتظر امدن خاستگار محترم

گفت: احوالت چطور است؟

گفتمش عالی ست مثل حال گل

حال گل در دست چنگیز مغول

 

/ 2 نظر / 23 بازدید