سرماخوردم و کل تعطیلاتو سرفه کردم. وقتی پسر همسایه روبرویی خودکشی کرد، ترسیدم از همون روزم حالم خوش نیس یک بار هم ساعت 6 صبح تو اشپزخونه از حال رفتم و از پشت افتادم زمین از صدای مهیبش خودم به هوش اومدم. مهره های گردنم اسیب دیده و کمرم هنوز درد میکنه. ب نظر خودم شانس اوردم که سرم جایی نخورد.

+ بابای استادم فوت شده امروز ختمشه، خبر ناراحت کننده ای بود خدا بهشون صبر بده

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید