594

+کاش حقوق ماه اولو همین اولش میدادن...

+ادم اینجا معذبه کتاب غیر درسی بخونه، صفحه غیر علمی باز کنه، گوشیشو چک کنه.... این چه وضعشه!

+از دوستام دور افتادم

+" به دنبال آسایش همه دنیا را گشتم ولی آن را در خانه خود یافتم". کنفسیوس

 

/ 0 نظر / 17 بازدید