63

گند زدم، به معنای واقعی کلمه گند زدم. سرِ امتحان هیچی یادم نیمد.ب جاش برگه امتحانیم شد ورق نقاشی

ب خاطر گلی که کاشتم 2تا مانتو 1شلوار برای خودم جایزه گرفتم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
hesam

webpost63/20/[تایید][گل]