ناراحتم بغض دارم و چشمام پر از اشک میشه. ذهنم درگیره از عصری که دیدم براش پرچم سیاه زدن دوباره حالم بده چرا یه بچه مدرسه ای باید خودشو بکشه. چقدر تحت فشار بوده، چقدر این چند روز درد کشیده، شاید پشیمون شده از کاری که کرده. عکس روی اعلامیش خیلی معصومه. دلم براش میسوز.  صداش تو گوشمه فکر نمیکردم بعد یک هفته تموم کنه فکر میکردم خوب شده...خدایا خیلی سخته 

/ 1 نظر / 22 بازدید

قرص خورده بود؟